به گزارش پژوهشکده هنر،معماری و شهرسازی نظر ، همزمان با فرارسیدن خرداد ماه ، چهل و هشتمین شماره از مجله علمی‌ـ پژوهشی باغ نظر به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر شد.

 

661495543670

فصلنامه باغ نظر، شماره 48 ، بهار ۱۳۹۶ (خرداد)

فصلنامه باغ نظر دوره ۱۴، شماره 48

بهار (خرداد) ۱۳۹۶

تعداد صفحات: 85 صفحه

مقالاتی که پس از سه مرحله داوری و موافقت هیئت تحریریه در این شماره از مجله باغ نظر به چاپ رسیده اند به شرح زیر هستند:
  • اصول نوسازی متوازن بافتهای فرسوده شهری

مشاهده توضیحات و چکیده مقاله   ◊دانلود مقاله


  • بررسی مقایسه ای-تطبیقی معنای مرکز در آراء مکتب اصفهان و اندیشه هایدگر

مشاهده توضیحات و چکیده مقاله   ◊دانلود مقاله


  • ارایه الگوی مفهومی انسجام بخشی شبکه فضاهای شهری و به کارگیری آن در منطقه 6 شهر تهران

مشاهده توضیحات و چکیده مقاله   ◊دانلود مقاله


  • زیبایی شناسی ماشین در هنر آوانگارد روس بر مبنای نظریات مارکس

مشاهده توضیحات و چکیده مقاله   ◊دانلود مقاله


  • نارسایی های موجود در فرآیند بهسازی لرزه ای ابنیة تاریخی

مشاهده توضیحات و چکیده مقاله   ◊دانلود مقاله


  • الگویابی معماری مساجد هند

مشاهده توضیحات و چکیده مقاله   ◊دانلود مقاله