کلاس‌های نرم‌افزار

3D Max

295
2,200,000 تومان

AutoCad2D

50
600,000 تومان

Corona

18
1,900,000 تومان

Revit Architecture

191
2,500,000 تومان

Rhino ceros

67
1,900,000 تومان

SketchUp

26
650,000 تومان

V_Ray

151
1,900,000 تومان

پکیج AutoCAD 2D

56
450,000 تومان

پکیج Rhino ceros

46
900,000 تومان

پکیج ۳D Max

98
1,200,000 تومان