برگزار کننده:

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

اهداف همایش:
– ارایه دستاورد هاى پژوهشى محققان و پژوهشگران در معماری و شهرسازی
– تبادل دیدگاه ها و بحث پیرامون موضوعات ارائه شده
– معرفى آخرین دستاوردها و فنون معماری و برنامه ریزی و مدیریت شهری در سطح جهان

محورهای همایش:
– شیوه های نوین آموزش معماری و شهرسازی پایدار
– سیر تحول بوم شناسانه تاریخی معماری و شهرسازی
– منظر شهری پایدار
– معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
– معماری منظر
– هنرهای محیطی
– مناسب سازی معماری و شهرسازی برای کم توانان جسمی-حرکتی

تاریخ های مهم:
زمان شروع دریافت مقالات (چکیده همراه با مقاله کامل): ۲/آذر/۹۴
زمان پایان دریافت مقالات: ۲۰ بهمن ماه ۹۴
زمان شروع ثبت نام: ۲۹/ بهمن/ ۹۴
زمان برگزاری همایش: ۱۵ / اسفند/ ۹۴

دبیرخانه:
تهران – لویزان – خیابان شهید شعبانلو – دانشگاه شهید رجایی تهران – دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی – طبقه ۷ – دبیر خانه کل همایش
منبع : همایش ملی معماری و شهر پایدار