f33cce4b-df61-4298-b146-1e2017f03bf1
سازمان زیباسازی شهر قم برگزار می کند
دومین فراخوان شهرنگار در بخش های المان شهری و نقاشی دیواری منتشر شد. برای اطلاعات بیشتر، فایل های پیوست را مطالعه کنید.

پیوست اول

پیوست دوم

 

+ منبع فراخوان