کارگاه “هندسه گره چینی در هنرهای ایرانی اسلامی” با حضور سعید شکوری و جمعی زیادی از علاقه مندان، در روز چهارشنبه سوم بهمن ماه در مدرسه هنر و معماری ایوان خانه مهر برگزار شد.

 

کارگاه هندسه گره چینی

کارگاه هندسه گره چینی

کارگاه هندسه گره چینی

کارگاه هندسه گره چینی

هندسه گره چینی