.
آموزش مدلسازی یک نمونه چراغ تزیینی با استفاده از نرم افزار ۳Dmax
مدرس: مهندس هادی رحیمی