آموزش مدلسازی نقوش برجسته با استفاده از نرم افزار ۳Dmax
مدرس: مهندس هادی رحیمی