.
آموزش مدلسازی کوسن مبل با استفاده از نرم افزار ۳Dmax ،روش دوم
مدرس: مهندس هادی رحیمی