.
آموزش مدلسازی کوسن مبل با استفاده از نرم افزار ۳Dmax ،روش اول
مدرس: مهندس هادی رحیمی