کاوه یزدی فرد – رابطه مغز و دیزاین – ایوان خانه مهر