گزارش تصویری اولین کارگاه Geomedium
اولین کارگاه جئومدیوم با عنوان آنلرنینگ در اردیبهشت ماه ٩٨ زیر نظر مجتبی قاسمی برگزار شد.
آنلرنینگ به تولید و کشف هندسه هایی گذشت که برای هر فرد، ناشناخته اما دست یافتنی بود؛ تلاش برای تمرین کردن و آموختن يك زبان هندسی جدید که هدف آن را هر فرد تعیین می کرد.
عمیق تر شدن در آنلرنینگ، تمرین های هندسی متفاوتی را می طلبد که ذهن را از چارچوب های ثابت یادگیری هندسه آزاد کند، بنابراین، كارگاه شماره صفر جئومديوم، تجربه ی تمرین هایی بود در جهت فراموش کردن اصول هندسی ثابتی که هر فرد را درگیر محدودیت های ذهنی در تولید هندسه های جدید می سازد، گذشت زمان در آنلرنینگ بر کیفیت ساخت هر اثر تاثیر گذاشته و تمرین کردن صرف منجر به تولید هندسه هایی جدید و خلاقانه شد.
هدف کارگاه شماره صفر، درک کردن هندسه از طریق خود هندسه به واسطه ی تجربه کردن و بسط یافتن آن بود.

کارگاه Geomedium - مجتبی قاسمی - ایوان خانه مهر

کارگاه Geomedium - مجتبی قاسمی - ایوان خانه مهر

کارگاه Geomedium - مجتبی قاسمی - ایوان خانه مهر

کارگاه Geomedium - مجتبی قاسمی - ایوان خانه مهر

کارگاه Geomedium - مجتبی قاسمی - ایوان خانه مهر

کارگاه Geomedium - مجتبی قاسمی - ایوان خانه مهر

کارگاه Geomedium - مجتبی قاسمی - ایوان خانه مهر

کارگاه Geomedium - مجتبی قاسمی - ایوان خانه مهر

کارگاه Geomedium - مجتبی قاسمی - ایوان خانه مهر

کارگاه Geomedium - مجتبی قاسمی - ایوان خانه مهر

کارگاه Geomedium - مجتبی قاسمی - ایوان خانه مهر

کارگاه Geomedium - مجتبی قاسمی - ایوان خانه مهر

کارگاه Geomedium - مجتبی قاسمی - ایوان خانه مهر
کارگاه Geomedium – مجتبی قاسمی – ایوان خانه مهر