ترجمه: مرتضی نیک فطرت
سیده صدیقه میرگذار لنگرودی
ناشر: علم معمار

مجموعه ی حاضر، بر آن است تا با جستاری بر ادبیات پدیدارشناسی معماری، بستری نظری جهت تعمق در اندیشه ی معمار سوییسی، پیتر زومتور فراهم آورد. بدین منظور، خواننده را بی هیچ واسطه در تعامل با متن قرار داده و به خوانشی ژرف از معماری و محیط از دریچه ی نگاه زومتور فرا می خواند که در دو نوشتار معماری متفکر و اتمسفرها به رشته ی تحریر در آمده است. آن گاه در ادامه به رویکرد پدیدارشناسی و عوامل تأثیرگذار بر اندیشه و آرای پیتر زومتور برگرفته از نظریات پدیدارشناسانه می پردازد.
پیتر زومتور در معماری متفکر، انگیزه اش را در طراحی ساختمان ها، ارتباط با احساسات و فهم ما به شیوه های متعدد که دارای وجود و شخصیتی نیرومند و خطاناپذیرند، بیان می کند.
اتمسفرها، فلسفه ی شعری معماری و پنجره ای به سوی منابع احساس شخصی زومتور است. او در نُه بخش کوتاه مصور، در چارچوب یک روند خودنگری، آنچه را که در ذهنش دارد و درباره ی خلق اتمسفر خانه هایش بکار می بندد، توصیف می کند. این فلسفه ی شعری معماری، از آمیزش و « حضور » مصالح گرفته تا پرداختن به تناسبات و اثر نور، خواننده را قادر می سازد تا آنچه را که به راستی در روند طراحی خانه اهمیت دارد، به اختصار مرور کند.
پیتر زومتور؛ معمار برجسته ی سوئیسی و برنده جایزه پریتزکر در سال ۲۰۰۹ و جایزه معتبر RIBA در سال ۲۰۱۲ می باشد.
او توانایی شگرفی در ایجاد فضاسازی های متفاوت از طریق تسلط ماهرانه ی خود بر نور و مصالح دارد. ساختمان های او به مثابه حضور همه جانبه حواس انسانی می باشد. در بیانیه پریتزکر درباره او آمده است که معماری او بیش از یک ساختمان صرف، احترام و اولویت قائل شدن به سایت، میراث فرهنگی بومی و درس های ارزشمند تاریخ معماری است.
از دیدگاه او معماری صرفاً یک نظریه یا تئوری نیست. بلکه کاملا واقعی است که قابل تجربه کردن می باشد. کیفیت بنیادی پدیدارشناختی حامل تجربه انسانی در آثار او کاملا محسوس می باشد.