کارگاه تخصصی تجربه طراحی و ساخت با آجر با حضور علیرضا مشهدی میرزا در سوم و چهارم خرداد ماه در محوطه دانشگاه آزاد اسلامی قم برگزار شد. در این کارگاه دو روزه در ابتدا مهندس علیرضا مشهدی میرزا توضیحات لازم را ارائه نمودند و سپس شرکت کنندگان در قالب هشت گروه به رقابت پرداختند . در پایان به کلیه شرکت کنندگان در این کارگاه تخفیف 40 درصدی شرکت در دوره از طرف موسسه ایوان خانه مهر تعلق گرفت .

 

ایوان خانه مهر- کارگاه آجرچینی

ایوان خانه مهر- کارگاه آجرچینی
ایوان خانه مهر- کارگاه آجرچینی

ایوان خانه مهر- کارگاه آجرچینی

ایوان خانه مهر- کارگاه آجرچینی

ایوان خانه مهر- کارگاه آجرچینی

ایوان خانه مهر- کارگاه آجرچینی