ایوان خانه مهر - نشست نگاهی اجمالی به آثار معماری فرهاد احمدی

انجمن صنفی مهندسان معمار و شهرساز استان البرز برگزار می کند:
سومین برنامه گفتگو:
نشست تخصصی فرهنگ، شهرسازی و معماری با نگاهی اجمالی به آثار معماری «فرهاد احمدی»

با حضور:
وحید قبادیان
بهروز مرباغی
ایمان رئیسی

حضور برای عموم آزاد و رایگان می باشد
همراه با اهدا گواهی حضور در همایش

زمان: یکشنبه ۹ خرداد ماه ١٣۹۵ ، ساعت ١۶ الی ۲۰
مکان: جهانشهر کرج، باشگاه میلاد شهرداری کرج
منبع: انجمن معماری و شهرسازی البرز