در نهمين هفته نمایش تماشا خانه مهر، چهارشنبه ١٨ دی ماه با مستند ‘معمار و نقاش’ میزبان هنرجویان و علاقه مندان عرصه معماری بود؛ نقاش و معمار درباره چارلز و ری ایمز است. آنها زوج هنرمند و تاثیر‌گذاری هستند که یکی به فعالیت معماری مشغول است و دیگری به طراحی صنعتی.
فیلم به بررسی زندگی و کارهای این دو هنرمند می‌پردازد و با تلفیقی از تصاویر آرشیوی و مصاحبه با همکاران و دبستان آن‌ها سعی دارد یک چشم‌انداز جامع از زندگی این دو هنرمند ارائه دهد.

دانلود مستند ‘معمار و نقاش’