چهارمین نشست تخصصی ایوان خانه مهر در سیزدهم تیرماه با عنوان //ارتباط مغز و دیزاین// با حضور کاوه یزدی فرد برگزار شد. وی ضمن واکاوی مفهوم دیزاین را به عنوان فرایندی ساختار یافته و منظم برای حل مسئله تعریف کرد. همچنین مفهوم دیزاین بسط داده شده و در ارتباط با شناخت انسان مورد بررسی قرار گرفت.

وی به مفهوم دیزاین در بیزنس پرداخت و از شناخت مخاطب و ارزش گذاری ایده ها، جزئیات طراحی بیزنس، مقایسه ی میان طراحی در معماری و طراحی در بیزنس و همچنین به ارتباط میان تفکر و اجرا در طراحی یک بیزنس پرداخت.

کاوه یزدی فرد، پژوهشگر حوزه ی روانشناسی شناختی؛ از توجه به انگیزه ی انسان ها در طراحی بیزنس های مخصوص به خود و همچنین از عملکرد مغز انسان و ارتباط آن با تفکر همگرا و واگرا سخن گفت و در پایان به بررسی و معرفی بیزنس مدل های موفق در این زمینه پرداخت.

کاوه یزدی فرد - رابطه مغز و دیزاین - ایوان خانه مهر

 

کاوه یزدی فرد - رابطه مغز و دیزاین - ایوان خانه مهر

 

کاوه یزدی فرد - رابطه مغز و دیزاین - ایوان خانه مهر

 

کاوه یزدی فرد - رابطه مغز و دیزاین - ایوان خانه مهر

 

کاوه یزدی فرد - رابطه مغز و دیزاین - ایوان خانه مهر

 

کاوه یزدی فرد - رابطه مغز و دیزاین - ایوان خانه مهر

 

کاوه یزدی فرد - رابطه مغز و دیزاین - ایوان خانه مهر

 

کاوه یزدی فرد - رابطه مغز و دیزاین - ایوان خانه مهر
کاوه یزدی فرد – رابطه مغز و دیزاین – ایوان خانه مهر