پنجمین نشست تخصصی ایوان خانه مهر در نهم آبان ماه با عنوان “امتداد شهر” با حضور امیرحسین طاهری برگزار شد.
در این نشست امیرحسین طاهری ضمن واکاوی زندگی انسان اولیه و چگونگی شکل گیری شهر از تصمیم اولیه انسان و تهدیدهای پیش رو سخن گفت. او در ادامه بیان میکند که نیازهای سیستم از ذات آن بروز پیدا می کند و تغییر بنیادین در منطق کلی ذات سیستم را تغییر می دهد و ساخت های امروز بر ساخت های آینده تاثیر خواهد گذاشت.
امیرحسین طاهری در نهایت با مطرح کردن پرسش هایی چون تفاوت زیرساخت های گذشته و امروز،مبانی باقی مانده قابل اتکا برای طراحی در شهر و خواسته ها از شهر به گفتگو راجع به شهر قم ،چگونگی پیدایش آن، ویژگی ها و پتانسیل ها و چگونگی توسعه آن ها پرداخت.

امیرحسین طاهری - امتداد شهر - ایوان خانه مهر

 

امیرحسین طاهری - امتداد شهر - ایوان خانه مهر

 

امیرحسین طاهری - امتداد شهر - ایوان خانه مهر

 

امیرحسین طاهری - امتداد شهر - ایوان خانه مهر

 

امیرحسین طاهری - امتداد شهر - ایوان خانه مهر

 

امیرحسین طاهری - امتداد شهر - ایوان خانه مهر

 

امیرحسین طاهری - امتداد شهر - ایوان خانه مهر

 

امیرحسین طاهری - امتداد شهر - ایوان خانه مهر

 

امیرحسین طاهری - امتداد شهر - ایوان خانه مهر

 

امیرحسین طاهری - امتداد شهر - ایوان خانه مهر