نشست معرفى تخصصى BIM و زمينه هاى آن، روز سه شنبه ٢١ اسفندماه با ارائه محمدحسين موذنى در مدرسه هنر و معمارى ايوان خانه مهر برگزار شد.
در اين نشست به مباحثى چون تاريخچه ى Bim، نرم افزارهاى مرتبط در اين زمينه، نقش Bim در زمينه ى مديريت پروژه و همچنين كاربرد Bim در نرم افزار رويت پرداخته شد.
با پیشرفت سریع تكنولوژي فرصت‌های جدیدی برای بهبود فرآیند‌های صنعت ساخت و ساز پیدا و اجرا شد. اولین دست‌آورد اصلی، تبدیل نقشه‌های سنتی و دستی به نقشه‌های کامپیوتری بود. مفهوم طراحی به کمک کامپیوتر در این زمان، کشیدن نقشه‌های سریع و راحت را بدون تغییرات طاقت فرسا بر روی نقشه‌های کاغذی امکان پذیر کرد. با پیشرفت در تکنولوژی کد، جدا کردن انواع مختلف خط‌ها و طبقه بندی آن‌ها و حرکت به سمت دنیای سه بعدی آغاز شد.
با ورود کامپیوتر به این عرصه، کد دو بعدی به عنوان ابزار کامل طراحی در صنعت و در حوزه عمرانی به کار گرفته شد. SKETCHPAD که ریشه‌ی کد بود، اولین‌بار توسط ایوان ساسرلند ارائه شد. تکنولوژی کد در آغاز با اقبال عمومی واقع نبود؛ با این حال با توسعه و عمومی شدن کامپیوترهای شخصی، شرکت معروف اتودسک، نرم افزار اتوکد را ارائه کرد، که پس از آن اکثر معماران سراسر دنیا شروع به یادگیری و استفاده از ان در پروژه‌های خود نمودند.
واژه BIM اخیراً معرفی شده است، اما نوآوری جدیدی نبوده و اولین بار مفهوم آن حدود 30 سال پیش، دهه‌ی 1970، توسط پروفسور چاک ایستمن، استاد دانشگاه جورجیاتک ایالات متحده آمریکا که در این ایده پیشرو بود، مطرح شد و حتی اولین ابزار غیر تجاری BIM را ارائه کرد و به آن لقب مدل داده­ای مهندسى داد. سپس در سال 1982 شرکت Graphisoft نرم افزار ArchiCAD را، که براساس مفهوم BIM ایجاد شده بود را بیرون داد، اما به جای اصطلاح BIM از ساخت مجازی استفاده کرد و در سال 1984 این شرکت مفهوم مدل مجازی ساختمان را برای طراحی معماری در نرم افزار ArchiCAD خود معرفی کرد. در واقع تکنولوژی VBM به عنوان اولین ارائه از BIM در نظر گرفته شد.
در اواسط دهه‌ی 1990 موج جدیدی از توسعه‌ی ICT در بخش AEC با ظهور سیستم‌های پیچیده کد آغاز شد، که در آن حصول مدل­سازی سه بعدی ساختمان و غنی سازی اطلاعات بیشتر نظیر خصوصیت‌های فیزیکی، هزینه­ای، متره و برآورد را امکان پذیر می‌کرد. این متدولوژی به عنوان مدل­سازی اطلاعات ساختمان، BIM شناخته شد.
در سال 2002 این تکنولوژی با انتشار مقالاتی توسط شرکت اتودسک که در آن‌ها مدیریت چرخه‌ی عمر ساختمان و BIM رسما به عنوان تکنولوژی اطلاعات ساخت و ساز پیشنهاد شده بودند، جلب توجه کرد. این شرکت با تولید پی در پی نرم افزارهایی بر این اساس، نظیر Buzzsaw، Composer، DWF to 3D و Revit در این صنعت به مرور پذیرفته شد.
. بنابراین از ﺳﺎل2002  ﻋﺒﺎرت “ﻣﺪل اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن”ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻣـﺪل اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزي اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻨﺎ را از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻣﺪل ﻣﺠـﺎزي ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ­ﺳﺎزد. ﻣﺪﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﮏ”ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ” اﺳﺖ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻃﺮح گرافیکی. BIM ﺑـﻪ ﺻـﻮرت هوﺷﻤﻨﺪ ﻋﻮاﻣﻞ دو ﺑﻌﺪي و ﺳﻪ ﺑﻌﺪي را ﮐﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﻠﯽ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ و ﻣﻨﺒﻊ واﺣﺪ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ اي را ﺑﺮاي ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ­ﮐﻨﺪ. “ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪي” اﻃـﻼق ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ، ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ و ﻏﯿﺮ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻣﯽ­ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻣﻌﻤـﺎر، ﻣﻬﻨﺪﺳـﺎن ﺑـﺮق، ﺳـﺎزه، ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ رواﺑﻂ ﮐﺎرﮐﺮدي و ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺑﯿﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ را می‌دهد. ﯾﮑﯽ از اﻫـﺪاف BIM اﯾﺠﺎد ﻫﻤﮑﺎري ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﯿﻦ ذی­نفعان در ﭘﺮوﺳﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ذﺧﯿـﺮه ﺳـﺎزي اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﺮ ﮔﺎم ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺪل ﺟﻬﺖ ﺳـﺮوﯾﺲ دﻫـﯽ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان یک ﻣﺨـﺰن از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ، روﯾﮑﺮدي ﺟﺪﯾﺪ در ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ. ﺑﺎ بهره­گیری از اﯾﻦ ﻣﺪل ﻣﯽ­ﺗﻮان ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه در ﻃﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷـﺖ و آﻧﻬﺎ را در ﺣﯿﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﺮده و ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻠﮑﺮد از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. ﭼـﻮن BIM اﺟﺎزه اﻧﺘﻘﺎل ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻋﻢ از ﻣﻌﻤﺎري، ﺳﺎزه، ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت و ﻏﯿﺮه را ﻣﯽ دﻫﺪ ﻓﺮﺻـﺖ مناسبی را ﺑﺮاي اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﭘﺎﯾﺪاري و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﻃﻮل ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺪﯾﺪ می­آورد.
در پايان ضمن بيان اهميت نرم افزار رويت به عنوان یک نرم افزار مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)
به مباحثى پيرامون واقعيت مجازى پرداخته شد، مفهوم Virtual reality یا واقعیت مجازی به معنی تعامل انسان با محیط مجازی که از عناصر مختلف تشکیل شده است و می تواند یک دنیای واقعی را به صورت مجازی در برابر دیدگان ما قرار دهد .

BIM - مهندس محمدحسین موذنی

BIM - مهندس محمدحسین موذنی

BIM - مهندس محمدحسین موذنی

BIM - مهندس محمدحسین موذنی

BIM - مهندس محمدحسین موذنی