مرکز فرهنگی بامیان _دفتر معماری هوبا دیزاین
معمار: امیر عباس طالبی، هومن بالازاده
مکان : افغانستان _ بامیان
مساحت : ۳۵۰۰ متر مربع
سال : ۲۰۱۴