فصلنامه معماری و شهرسازی همشهری، شماره 33 ویژه ماه‌های دی و بهمن منتشر شد.

1

A

 

فصلنامه همشهری معماری
فصلنامه تخصصی معماری و شهرسازی
شماره ۳۳، دی و بهمن ۹۵
۱۸۸ صفحه

 

 

 

 

[box type=”alert-info” align=”aligncenter” class=”” width=””]♦ جهت مشاهده و مطالعه برگزیده مطالب کلیک کنید. [/box]

نگاهی به فهرست مطالب این شماره:

باشــگاه
سرنوشت/برای که خط بکشیم؟  |  8
مرثیه‌‌ای برای جوانمردی و یک شهر  |  8
حباب‌‌وار براندازم از نشاط، كلاه … !    |  9

رویـــداد | همه‌ی برندگان امسال
بـه انتخابِ مخاطبـان | 12
آشــپزی دورهمی | ۲۰
گشـــودگیِ فضا، گشـــودگیِ ذهن | 22
ضیافت  معماران،  ساختمان‌ها
و ســرمایه داران | 26
تعامل بدیع و قــدیم | 34
شیءِ ناشـناخته | 38
آینده‌ســازان | 42
همزیســتی گردشگری و سکونت | 48
معمــاری تدریجی | 52

اندیشه |تاملاتی در باره‌ی مکان
مکانِ ناممکــن  | ۵۸
فیلسـوفی پشت پنجره  | 64
نوستالژیا و شدت‌های مکان  | 68
حسی جهانـی از مکان  | 74

نقد | تاریخ، مکان، نقد
برگزیدن تــاریخ | 84
معمـاری  نویســی  | 90
موزه‌ی تلاقــی‌ها | 98
معماری مصرف‌گرا در چارسو | 104

یك معمار | حرکت روی لبه
چاپ کردن معمـاری | 112
نگاهی به معماری دیجیتال
از داخــل به خارج | 116