به گزارش پژوهشکده هنر،معماری و شهرسازی نظر ، همزمان با فرارسیدن نیمه ی اردیبهشت ماه ، چهل و هفتمین شماره از مجله علمی‌ـ پژوهشی باغ نظر به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر شد.

 

Intern-Magazine-Issue-Two-Designed-By-She-Was-Only - Copy

فصلنامه باغ نظر، شماره 47، بهار 1396 (اردیبهشت)

فصلنامه باغ نظر دوره 14، شماره 47

بهار (اردیبهشت) 1396

تعداد صفحات: 75 صفحه

[box type=”alert-warning” align=”aligncenter” class=”” width=””]مقالاتی که پس از سه مرحله داوری و موافقت هیئت تحریریه در این شماره از مجله باغ نظر به چاپ رسیده اند به شرح زیر هستند:[/box]

  • شناسایی انواع محوطه های باز و عملکرد آنها در باغهای تاریخی بیرجند (با تمرکز بر باغ های رحیم آباد، امیرآباد، شوکت آباد، بهلگرد و اکبریه)

مشاهده توضیحات و چکیده مقاله   ◊دانلود مقاله


  • مفهوم منظر با تأکید بر نظر صاحبنظران رشت ههای مختلف

مشاهده توضیحات و چکیده مقاله   ◊دانلود مقاله


  • بازتاب فرهنگ غرب درتحول سبک زندگی و معماری خانه های اواخر قاجار شهر همدان

مشاهده توضیحات و چکیده مقاله   ◊دانلود مقاله


  • تداوم فرهنگی در نقاشی مدرن عراق بین سال های 1950 و 1980

مشاهده توضیحات و چکیده مقاله   ◊دانلود مقاله


  • تحلیل بازتاب جنگ در آثار نقاشی کاظم چلیپا براساس نظر پانوفسکی* (مطالعه موردی : سه اثر با موضوع و محوریت زن/ مادر)

مشاهده توضیحات و چکیده مقاله   ◊دانلود مقاله


  • ابزارهای تحلیلی در معماری منظر

مشاهده توضیحات و چکیده مقاله   ◊دانلود مقاله