ایوان خانه مهر- سمینار نظام مهندسی

سمینار شیوه شناسی آزمون طراحی نظام مهندسی ویژه داوطلبان این آزمون با حضور مهندس مریم شریفی نیا و مهندس حسن وحیدی در تاریخ 20 اردیبهشت ماه 95 در سالن اندیشه دانشگاه قم برگزار شد. همچنین در انتهای جلسه به قید قرعه به دو نفر از شرکت کنندگان تخفیف 50 درصدی شرکت در دوره آمادگی آزمون طراحی نظام مهندسی تعلق گرفت .