دوره اسکیس - ایوان خانه مهر

 

دوره جامع اسکیس شامل مباحث پرسپکتیو، راندو، پلان و مقطع و مبانی طراحی با حضور دکتر ایوب علی نیا در مردادماه و شهریورماه 95 برگزار شد .