نویسنده: رم کولهاس – پیتر آیزنمن
ترجمه: پویان روحی
ناشر: انتشارات کتابکده کسری
سال چاپ: ۹۴
تعداد صفحات: ۱۵۰ صفحه رقعی

کتاب «اَبَر اِنتقادی»، دیدار دو ذهن معماری برجسته، پیتر آیزنمن و رم کولهاس را که برای انجام یک گفتگو در سال ۲۰۰۶ به انجمن معماری [لندن] آمده بودند، ثبت میکند.
این کتاب با گفتگوی دو ساعته ی این دو نفر آغاز میشود؛ گفتگویی که در آن، هر دو در مورد ایده های مختلف، از جمله دیدگاه مشترک خود مبنی بر لزوم وجود شکلی انتقادی از پرکتیس معماری در شرایط امروز، حرف زدند.

در عین حال دیدگاه های دو منتقد برجسته، جفری کیپنس و رابرت سومول نیز در ادامه ی گفتگو آمده است. متن دو سخنرانی از این دو معمار که تاملاتی هستند درباره ی اهمیت نوشتن در کارهای خود و نیز به طور کلی در معماری معاصر، در کتاب گنجانده شده و به این ترتیب، دیدگاه های ارزشمندی درباره ی نقش حیاتی واژگان معماری به دلیل ظرفیت خود برای شکل دهی و انتقال اندیشه ها و پروژه های معماری در دنیای امروز ارائه میشوند.
منبع: معمارنیوز