دوفصلنامه «خشت اول»
نشریه دانشجویی علمی-تخصصی
شماره سوم؛ زمستان ۹۷ و بهار ۹۸
۵۴ صفحه

photo_2019-06-03_01-23-57

صاحب امتیاز: انجمن علمی معماری دانشگاه قم
مدیر مسئول: احمد ستار | سردبیر: طاهره رستگاری

• فهرست مطالب این شماره:

مقالات:
دست ساخته های هم دوره، نرگس احمد بیگی، فاطمه بونگالون، فاطمه سروری
شهر بی هویت، حمیده کریمی، فاطمه آمره
فضای داخلی خانه | محمدحسین بشری، فائزه محمدی
روانشناسی رشد | مطهره فاطمه نقوی، معصومه عظیمی، فرزانه امرالهی
احساس اجتماعی شدن | فائزه بذرگری، محمدحسین بشری
شکل گیری آپارتمان ها و ساختمان های مدرن در ایران | رضوان فتحی، افسانه اکبری، ماندگار آتشتر، الهام کرباسی
سازه های غشایی | فاطمه صنعت، محدثه تنها

کروکی:
بخشی از کروکی های دانشجویان معماری از بخشهای مختلف دانشگاه

گزارش:
بخشی از فعالیت های انجمن عملی معماری

 

دریافت فایل شماره سوم نشریه