نتیجه داوری مسابقه بین المللی طراحی معماری و شهرسازی میدان بزرگ آذربایجان به شرح زیر منتشر می گردد:

داوران در سه مرحله طرح های واصله را بررسی نموده و هفت طرح به مرحله پایانی راه یافت. با توجه به قابلیت طرح های منتخب جهت تطابق بیشتر با شرایط مسابقه براساس توصیه های زیر، سه هفته به تهیه کنندگان طرح ها فرصت داده می شود که اصلاحات لازم را به عمل آورند.

توصیه های هیأت داوران:
۱ـ ارتقاء قابلیت اجرایی طرح.
۲ـ توجه ویژه به کاربری های موجود و آینده اطراف میدان.
۳ـ با عنایت به حضور پارک بزرگ تبریز در اطراف میدان توصیه می گردد ایجاد تمهیداتی در جهت کاهش تداخل حرکت سواره و پیاده صورت گیرد.
۴ـ ارایه تصاویر از دیدگاههای سواره و پیاده به خصوص از حلقه بیرونی.
۵ـ با توجه به تصمیم جابجایی مسیر زیرگذر آذربایجان به خلبان؛ تغییرات مناسب در طرح لحاظ گردد.
۶ـ سرپوشیده شدن کامل مسیرهای داخل میدان الزامی نمی باشد و توصیه نمی گردد.

اسامی سرگروه های هفت طرح برگزیده به ترتیب حروف الفبا عبارت است از:

۱ – هانیه آهنگر سیروس
۲ – سام تهرانچی
۳ – سمیه روانشادنیا
۴ – حبیب شاه حسینی
۵ – مسعود قادریان
۶ – حمید محمود پور
۷ – سولماز محمود زاده
منبع: معمار نیوز