.
آموزش مدلسازی یک نمونه چراغ آویز با استفاده از نرم افزار ۳Dmax
مدرس: مهندس هادی رحیمی