آموزش مدلسازی صندلی با استفاده از نرم افزار ۳Dmax
مدرس: مهندس هادی رحیمی