.
آموزش مدلسازی تری دی پنل با استفاده از نرم افزار ۳Dmax
مدرس: مهندس هادی رحیمی