آمار قبولی دوره های گذشته آمادگی آزمون نظام مهندسی استان قم به شرح زیر میباشد:

مرداد ماه 1394 – 50 درصد

بهمن ماه 1394 – 62 درصد

شهریورماه 1395 – 50 درصد

اسفند ماه 1395 – 100 درصد

مهر ماه 1396 – 67 درصد

اردیبهشت ماه 1397 – 62 درصد

 

آمار قبولی دوره آزمون طراحی نظام مهندسی قم


آمار قبولی ایوان خانه مهر در آزمون مهر ماه ۹۸

آمار قبولی ایوان خانه مهر در آزمون بهمن ماه ۹۷


 

آزمـون سرای ایــوان
برگزار کننده دوره های آمادگی آزمون‌های نظام مهندسی در قم
دارای بالاترین آمار قبولی در استان قم

دوره آمادگی آزمون طراحی معماری
دوره آمادگی آزمون نظارت و اجرای معماری
دوره آمادگی آزمون محاسبات عمران
دوره آمادگی آزمون نظارت عمران
دوره آمادگی آزمون نظارت برق
دوره آمادگی آزمون طراحی برق